Huurvoorwaarden machines

 • U bezorgt ons een BTW nummer EN/OF geldig kopie ID. Ondernemingen moeten een uittreksel uit de kruispuntbank van Ondernemingen kunnen voorleggen.
 • Prijzen zijn exclusief BTW, brandstofkosten en smeermiddelen (+ aanbetaling nieuwe klant).
 • Transportkosten gratis(<8km en <3.5MTM)* en vanaf een minimum factuurbedrag van 125€ exclusief BTW. Transportkosten worden vermeld op de offerte.
 • Huurperiodes worden als volgt berekent:  8u/dag, 40u/week en 160u/maand, extra uren worden aangerekend aan 1/8 van de dagprijs.

 • Elke begonnen dag wordt als volledig aangerekend.
 • Alle toestellen worden met volle tank geleverd en dienen opgevuld terugbezorgd te worden. Enkel tanken met E509 voor de minigravers. Extra kosten worden aangerekend wanneer wij bijvullen.
 • De toestellen moeten terugbezorgd worden zoals geleverd, extra reiniging (50€/u) zal verrekend worden op de factuur.
 • Gedurende transport, laden en lossen ligt het risico voor verlies/beschadiging van het gehuurde goed bij de huurder.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle aangerichte schade waaronder carrosserieschade, rupsen, luchtbanden, verfschade, ruiten, flexibels, hendels, verlichting enz. De kosten zullen verrekend worden bovenop de huursom.
 • Het is ten strengste verboden lasten te heffen ook al zijn er hefhaken voorzien.
 • Door het reserveren (telefonisch, per sms of per mail) van een toestel gaat u akkoord met al onze huurvoorwaarden en algemene voorwaarden.
 • Op de laatste dag van de huurperiode dient men voor 16u00 telefonisch af te melden, zoniet blijft de huur doorlopen.
 • Het gehuurde toestel moet ter beschikking gesteld worden van de verhuurder op de laatste dag van de huurperiode om 17u00 tenzij anders afgesproken bij de reservering of voor de aanvang van de huurperiode.
 • De huurovereenkomst kan door de huurder afgemeld worden tot 18u00 de dag voor de aanvang van de huurperiode zoniet worden kosten aangerekend (50% huurwaarde).
 • De klant blijft juridisch aansprakelijk voor het gehuurde materieel geleverd op de werf tot 72 uur na afmelding.
 • Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan gebouwen, kabels, buizen, opvangputten, opritten, enz, …
 • Het is ten stelligste verboden machines onder te verhuren.
 • * voor bepaalde items worden transportkosten gerekend

Algemene huurvoorwaarden

Art. 1. – Behoudens andersluidend schriftelijk beding vanwege de verhuurder of overeenkomst tussen partijen, wordt elke huurovereenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integrerend deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op om het even welke voorwaarden van de huurder, die aldus van zijn voorwaarden afstand doet.

Art. 2. - De mondelinge of telefonische orders worden bevestigd door de toezending van onderhavig contract, hetzij door overhandiging hiervan aan de chauffeur die de levering doet.

Art. 3. - De huur neemt een aanvang op de dag waarop het materieel ter beschikking wordt gesteld en eindigt op de dag waarop het materieel terug wordt binnengebracht op de terreinen van de verhuurder. Het afhalen van het materieel op de terreinen van de verhuurder, evenals de teruggave ervan op deze plaatsen, gebeuren ten laste, op kosten en onder de algehele verantwoordelijkheid van de huurder. Het feit dat de verhuurder zelf het transport zou uitvoeren doet geenszins afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de huurder.

Art. 4. - Het verhuurde materieel zal door de verhuurder afgeleverd worden in perfecte staat, welke door de huurder kan nagezien worden vooraleer het materieel de vestiging van de eigenaar of de verhuurder verlaat. Bij ontstentenis van een bericht, dat door de huurder met een ter post aangetekende zending binnen de twee dagen te rekenen vanaf de aanvang van de huur naar de verhuurder moet worden gezonden om hem in kennis te stellen van eventuele defecten, gebreken of tekortkomingen die werden geconstateerd, zal het materieel beschouwd worden als in perfecte staat geleverd en wordt geen enkele klacht meer aanvaard.

Art. 5. - De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde materieel onder de normale werkingsvoorwaarden als een goede huisvader te gebruiken en o.a. alle overbelasting te vermijden. Hij zal het materieel in goede werkingsstaat onderhouden, overeenkomstig de schriftelijke en/of mondelinge instructies die hem eventueel zullen bezorgd worden. Het is de huurder niet toegelaten wijzigingen aan het gehuurde materieel aan te brengen. In geval van defect is alleen de verhuurder bevoegd de herstellingen uit te voeren. Wanneer deze herstellingen het gevolg zijn van een ernstige nalatigheid van de huurder of van een ongeval, worden deze herstellingen afzonderlijk en bovenop de huurprijs aan de huurder aangerekend. De huurder geeft de verhuurder toelating het verhuurde materieel op elk ogenblik te controleren en verbindt zich ertoe hem daartoe alle faciliteiten te verlenen. De vervanging van een defect onderdeel kan geen aanleiding vormen tot verbreking en evenmin een voorwendsel vormen voor een eis tot schadevergoeding of vermindering van het huurbedrag.

Art. 6. - Uiterlijk bij het verstrijken van onderhavige overeenkomst en behoudens verlenging zal de huurder het gehuurde materieel in perfecte werkings- en gebruiksstaat in de vestiging van de verhuurder terug bezorgen. Alvorens het materieel terug te geven is de huurder verplicht dit volledig te reinigen en de ontbrekende of beschadigde onderdelen te vervangen. De huurder zal de kosten moeten dragen voor herstelling van het materieel,

benevens een schadeloosstelling wegens onbeschikbaarheid gedurende de tijd nodig voor die herstellingen. De schadeloosstelling zal berekend worden op basis van de huurprijs overeengekomen in de bijzondere voorwaarden van onderhavige overeenkomst.

Art. 7. - De verzending van het gehuurde materieel, zowel bij de levering als bij de terugbezorging, geschiedt op kosten en op risico van de huurder. De overeengekomen huurprijs omvat niet het laden en lossen van het materieel noch de brandstoffen en smeermiddelen, evenmin alle taksen of belastingen welke op het gehuurde materieel van toepassing zijn of zullen moeten toegepast worden.

Art. 8. - De huurder aanvaardt uitdrukkelijk het verbod om, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de verhuurder, het gehuurde materieel in onderverhuring te geven of zijn gebruiksrechten aan een derde af te staan. De huurder aanvaardt en erkent op onherroepelijke wijze dat het geleverde materieel eigendom blijft van de verhuurder gedurende de volledige huurperiode. Het goed mag in geen geval het voorwerp uitmaken van enige borgstelling, inpandgeving, ontlening, overdracht van huurrechten of andere door de huurder.

Art. 9. - Bij de ondertekening van onderhavige overeenkomst en uiterlijk bij de aanvang van de verhuring, zal de huurder aan de verhuurder een borgsom betalen die vooraf door de verhuurder bepaald wordt in verhouding tot de waarde van het gehuurde materieel en de duur van de overeengekomen huurperiode. Deze som, die geen interesten zal opleveren, zal door de verhuurder worden terugbetaald bij de beëindiging van de overeenkomst, nadat de huurder zal bewezen hebben al zijn verplichtingen te zijn nagekomen, met inbegrip van de terugbezorging in perfecte staat van het gehuurde materieel. Deze waarborg zal naar keuze van de verhuurder desgevallend kunnen worden gecompenseerd met één of meer termijnen van de huurprijs.

Art. 10. – De huurfacturen zijn betaalbaar per overschrijvinging of in de kantoren van de verhuurder op factuurdatum, zonder disconto of aftrek. Het niet betalen op de factuurdatum brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de toepassing mee van een verwijlinterest van 12% per jaar, evenals een schadevergoeding die forfaitair wordt bepaald op 12% per jaar, het meer gevorderde door de verhuurder te bewijzen.

Art. 11. - De huurder draagt alle risico’s van verlies of schade aan het gehuurde materieel, alsmede alle schadelijke gevolgen van het gebruik van het gehuurde goed, ongeacht de oorzaken, ten opzichte van alle personen of goederen, waarbij niets wordt uitgezonderd. Hij verbindt zich ertoe op zijn kosten het gehuurde materieel voor de waarde van de verkoopprijs in nieuwe staat (+ BTW) te verzekeren tegen iedere beschadiging of vernietiging, alsmede tegen diefstal van derden, machinebreuk, brand, alle huurrisico’s, alsmede voor onbeperkte burgerrechtelijke aansprakelijkheid welke voor hem voortvloeit uit alle ongevallen die zowel zijn personeelsleden als derden kunnen oplopen. Hij verleent uitdrukkelijk ontlasting aan de verhuurder voor alle aansprakelijkheid ingevolge ongevallen die zich zouden kunnen voordoen gedurende onderhavige huurovereenkomst, dit voor alle ongevallen welke zowel enkel door het feit van het bezit als door het gebruik van het gehuurde materieel kunnen worden veroorzaakt. In geval van schade, diefstal of machinebreuk betaalt (betalen) de verzekeringsmaatschappij(en) de vastgestelde vergoeding rechtstreeks aan de verhuurder.

Art. 12. – De overeengekomen huurprijs is gebaseerd op een maximum gebruik van 8 uur per werkdag a rato van 20 dagen per maand voor iedere machine. Elk gebruiksuur dat of 8 werkuren per dag, of 160 uren per maand overschrijdt, zal met een toeslag gelijk aan 1/8 per dag, 1/40 per week of 1/160 per maand van de overeengekomen huurprijs aangerekend worden. De toestellen zijn ter beschikking van de verhuurder op weekend-, feest- en vrije dagen bij verhuur vanaf vanaf 2 dagen.

Art. 13. – Wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, is onder partijen uitdrukkelijk bedongen dat de verhuurder een einde kan stellen aan de overeenkomst door zijn beslissing ter kennis te brengen van de huurder. Deze kennisgeving heeft onmiddellijke uitwerking. Dit zal o.m. het geval zijn, in geval van vertraging van meer dan 8 dagen in de betaling van de huurprijs of van de facturen met betrekking tot de supplementaire gebruiksuren; in geval van verkeerd gebruik of misbruik of van gebrekkig of ontoereikend onderhoud; in geval van onderverhuring van het gehuurde materieel of van afstand van de rechten van de huurder aan een derde; in geval van faillissement of het indienen van een verzoek om een minnelijk of gerechtelijk concordaat. Ingeval van verbreking van de overeenkomst

wegens een van de hierboven vermelde redenen, zal de huurder het gehuurde materieel onmiddellijk in de vestiging van de verhuurder terug bezorgen en, bij ontstentenis daarvan, zal de verhuurder terug bezit kunnen nemen van het materieel, waarbij de kosten die daaruit voortvloeien ten laste vallen van de huurder, dit alles onder voorbehoud van de nalatigheidsinteresten bepaald in art. 10 hiervoor. De verbreking van de overeenkomst wegens één van de hierboven bepaalde redenen, kan uit hoofde van de verhuurder geen aanleiding geven tot welk danige schadevergoeding aan de huurder, terwijl de huurder gehouden is tot volledige schadeloosstelling van de verhuurder, schade die forfaitair wordt geraamd op 200% van het volledige bedrag, het meer gevorderde door de verhuurder

te bewijzen.

Art. 14. a) De huurder verleent de verhuurder uitdrukkelijk de toelating de eigenaar van de plaatsen waar het gehuurde materieel zal opgesteld of gebruikt worden, ervan in kennis te stellen dat het materieel zijn exclusieve eigendom is en in geen enkel geval mag begrepen worden in het bijzondere voorrecht van de verpachter, zoals bepaald in artikel 20, 1° van de Hypotheekwet, noch het voorwerp mag uitmaken van een pandbeslag noch van een beslag tot terugvordering.

b) De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen van elk beslag dat door een derde op het gehuurde materieel zou worden gelegd en iedere persoon die daarop rechten zou doen gelden, ervan in kennis te stellen dat het materieel de exclusieve eigendom van de verhuurder is. Bij ontstentenis daarvan zal hij de verhuurder schadeloos moeten stellen voor alle schade welke voor de verhuurder uit de tekortkomingen van de huurder zou kunnen voortvloeien.

c) De huurder zal de verhuurder onmiddellijk op de hoogte stellen van zijn staat van faling, ongeacht of het faillissement al dan niet uitgesproken werd, evenals van elke aanvraag tot gerechtelijk concordaat, waarbij onder partijen uitdrukkelijk bedongen is dat onderhavige huurovereenkomst enkel en alleen door dit feit automatisch zal beëindigd worden. In dat geval zal de verhuurder het gehuurde materieel kunnen laten weghalen, op welke plaats het zich ook bevindt, overeenkomstig artikel 13 hiervoor.

Art. 15. - Alle geschillen van welke aard ook, die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van onderhavige huurovereenkomst, behoren tot de bevoegdheid van de Vredegerechten en de Rechtbank van Koophandel voor het arrondissement Oudenaarde, tenzij de verhuurder, optredend als eiser, verkiest het geding bij gelijk welke andere bevoegde Rechtbank aanhangig te maken.